DIAMO - Stráž pod Ralskem

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Aktuality

Email Tisk PDF

logo OPZP

Prosinec 2017

Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice - postsanační monitoring

Postsanační monitoring (PSM) sanovaného areálu byl zahájen bezprostředně po ukončení likvidačních a sanačních prací. Prvotní rozsah PSM byl navržen v prováděcím projektu a dále byl upřesněn v aktualizované analýze rizik (AAR). PSM sanovaného areálu  probíhá ve dvou úrovních – monitoring sanovaných ploch a monitoring podzemních a povrchových vod. Délka PSM je stanovena na dva roky, tzn. 2016 - 2017.

Hlavní náplní PSM je ověření dlouhodobého plnění hodnot cílových parametrů sanace (CPS) na dotčených plochách. V rozsahu jedenkrát ročně proběhne kontrola dosažených hodnot CPS, konkrétně hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Dg ve výšce 1 m nad terénem (stanovený limit je 0,3 μSv.h-1) na celém sanovaném území, tzn. zahrnující plochy demolic, odtěžby zemin i plochy se stínící vrstvou. Měření dávkového příkonu probíhá v pravidelných sítích měřících bodů a je prováděno srovnatelným způsobem a za stejných podmínek, jako při monitoringu cílového stavu sanovaných ploch.

V roce 2016 PSM zahrnoval měření Dg na 357 bodech podle rastru podkladové mapy vycházející z aktualizované analýzy rizik v monitorovací síti (20 x 20 m). Vzhledem ke zvolenému kroku mezi měřicími body se 17 bodů nachází mimo sanované plochy. Radiační monitoring provedený rok po ukončení sanačních prací prokázal, že na 331 z 340 bodů měřených na sanovaných plochách je hodnota fotonového dávkového ekvivalentu ve výšce 1 m nad terénem nižší než sanační limit 0,3 μSv.h-1, což znamená, že na 97,4 % z provedených měření na sanovaných plochách je naměřená hodnota nižší, než je hodnota CPS. V 9 bodech měřených na sanovaných plochách byla hodnota sanačního limitu překročena, z toho na 1 bodu (bod č. 346) více jak dvojnásobně. Výsledky PSM z měření roku 2017 budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě.

PSM podzemních a povrchových vod je pokračováním sanačního monitoringu se sníženou četností kontroly. Podzemní a povrchové vody jsou sledovány ve shodných odběrových profilech se stejnými sledovanými ukazateli jako v rámci sanačního monitoringu. PSM podzemních a povrchových vod je prováděn čtvrtletně. PSM podzemní a povrchové vody realizovaný v roce 2016 a 2017 neprokázal zhoršení kvality vod ve sledovaných ukazatelích.

Výsledky jednotlivých etap PSM jsou vyhodnocovány ve čtvrtletních zprávách. Po ukončení poslední etapy monitoringu bude zpracována závěrečná zpráva. Vyhodnocení splnění hodnot CPS, případně doporučení dalšího postupu a likvidace dále nevyužívaných monitorovacích vrtů bude provedeno v závěrečné zprávě. Teprve na základě potvrzení dosažení cíle sanace v závěrečné zprávě bude možné uvolnit plochy k dalšímu využití, například k provedení rekultivace nebo k realizaci dalších záměrů v souladu s územním rozvojem kraje.

Fotogalerie současného stavu viz fotogalerie 2017_08.


Listopad / Prosinec 2015

Dne 11.12.2015 proběhl závěrečný prezenční kontrolní den stavby.

CDS, AREÁL JÁMY č. 3

Veškeré práce byly dokončeny.

Zhotovitel předložil celkovou závěrečnou zprávu.

Proběhlo předání dokončeného díla objednateli – viz samostatný předávací protokol.

Všechna doporučená opatření jsou provedenými sanačními a demoličními pracemi splněna a současně byly splněny všechny cílové parametry sanace.

V příštím období bude probíhat:

Odstraňování vad a nedodělků.

Doplnění databáze SEKM.

Postsanační monitoring.


Říjen / Listopad 2015

Dne 13.10.2015 a 26.11.2015 proběhly pravidelné kontrolní dny stavby.

CDS

20 Kotelna – bylo realizováno vydrcování materiálu komína, zbývá demolice základů komína a finální zásyp

276 Předúprava – před finálním zásypem

277 Filtrace – před finálním zásypem

278 Chemické hospodářství pevných látek – před finálním zásypem

279 Čerpací stanice a provzdušňování – probíhal odvoz materiálu a betonování potrubí

281 Katexová stanice – proběhla odtěžba HS, před finálním zásypem

282 Anexová stanice – proběhla odtěžba HS, před finálním zásypem

284 Anexové eluáty – před finálním zásypem

293, 293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – probíhala průběžná demolice částí komunikací

294 Trubní mosty – probíhala průběžná demolice betonových patek

1356 Jímka chemické kanalizace – před finálním zásypem

1362 Jímka důlních vod – před finálním zásypem

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před finálním zásypem

1738 Armaturní komora – před finálním zásypem

1748 Jímka povrchových vod – v předstihu proběhla demolice jímky, před zásypem

9999 Sítě technické infrastruktury – probíhala průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn – probíhala průběžná odtěžba HS

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu a  kovového materiálu.

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – zbývá odtěžba HS a finální zásyp

006 Kompresorovna – před finálním zásypem

007 Vstupní rozvodna – před finálním zásypem

012 Sociální a provozní budova – před finálním zásypem

019 Úzkodrážka a sklad – probíhala průběžná demolice kolejí úzkodrážky

021 Zpevněná plocha – probíhala průběžná demolice

030 Vnitrozávodní komunikace –  probíhala průběžná demolice panelových ploch

031 Komunikace k prádelně – před finálním zásypem

034a Rudné plato – probíhala demolice betonových panelů

053 Zpevněné plochy – probíhala demolice betonových konstrukcí

054 Kabelový kanál – probíhala průběžná demolice

127 Parkoviště J3 – probíhala skrývka živice a demolice bet.podloží

130 Komunikace k odvalu – probíhala průběžná demolice

135a Autobusová zastávka – plochy – probíhala průběžná demolice

274 Administrativní budova – před finálním zásypem

1351 Sedimentační jímka – byla realizována demolice jímky

1521 Ocelovoplechový sklad – před finálním zásypem

J301 Dešťová a splašková kanalizace – probíhala průběžná demolice

J302 Venkovní osvětlení – probíhala průběžná demolice

J304 Komunikace a zpevněné plochy – probíhala průběžná demolice

J305 Betonové zídky a jímky – probíhala průběžná demolice

J306 Sanace horkých skrvrn – probíhala průběžná odtěžba HS

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu a kovového materiálu.

 

Probíhal pravidelný radiační monitoring osob, pracovišť, okolí pracovišť a monitoring odstraňovaného materiálu včetně stavebních mechanizmů

 

Ke konci 10/15 činila plocha odstraněných starých ekologických zátěží 79 576,06 m2.

 

Celková cílová plocha odstraněných SEZ dle RoPD 89 555 m2.


Září / Říjen 2015

Dne 13.10.2015 proběhl pravidelný kontrolní den stavby.

CDS

20 Kotelna – bylo realizováno vydrcování materiálu komína, zbývá demolice základů komína a finální zásyp

276 Předúprava – před finálním zásypem

277 Filtrace – před finálním zásypem

278 Chemické hospodářství pevných látek – před finálním zásypem

279 Čerpací stanice a provzdušňování – probíhal odvoz materiálu a betonování potrubí

281 Katexová stanice – proběhla odtěžba HS, před finálním zásypem

282 Anexová stanice – proběhla odtěžba HS, před finálním zásypem

284 Anexové eluáty – před finálním zásypem

293, 293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – probíhala průběžná demolice částí komunikací

294 Trubní mosty – probíhala průběžná demolice betonových patek

1356 Jímka chemické kanalizace – před finálním zásypem

1362 Jímka důlních vod – před finálním zásypem

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před finálním zásypem

1738 Armaturní komora – před finálním zásypem

1748 Jímka povrchových vod – v předstihu proběhla demolice jímky, před zásypem

9999 Sítě technické infrastruktury – probíhala průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn – probíhala průběžná odtěžba HS

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu a  kovového materiálu.

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – zbývá odtěžba HS a finální zásyp

006 Kompresorovna – před finálním zásypem

007 Vstupní rozvodna – před finálním zásypem

012 Sociální a provozní budova – před finálním zásypem

019 Úzkodrážka a sklad – probíhala průběžná demolice kolejí úzkodrážky

021 Zpevněná plocha – probíhala průběžná demolice

030 Vnitrozávodní komunikace –  probíhala průběžná demolice panelových ploch

031 Komunikace k prádelně – před finálním zásypem

034a Rudné plato – probíhala demolice betonových panelů

053 Zpevněné plochy – probíhala demolice betonových konstrukcí

054 Kabelový kanál – probíhala průběžná demolice

127 Parkoviště J3 – probíhala skrývka živice a demolice bet.podloží

130 Komunikace k odvalu – probíhala průběžná demolice

135a Autobusová zastávka – plochy – probíhala průběžná demolice

274 Administrativní budova – před finálním zásypem

1351 Sedimentační jímka – byla realizována demolice jímky

1521 Ocelovoplechový sklad – před finálním zásypem

J301 Dešťová a splašková kanalizace – probíhala průběžná demolice

J302 Venkovní osvětlení – probíhala průběžná demolice

J304 Komunikace a zpevněné plochy – probíhala průběžná demolice

J305 Betonové zídky a jímky – probíhala průběžná demolice

J306 Sanace horkých skrvrn – probíhala průběžná odtěžba HS

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu a kovového materiálu.

 

Probíhal pravidelný radiační monitoring osob, pracovišť, okolí pracovišť a monitoring odstraňovaného materiálu včetně stavebních mechanizmů.


Ke konci 09/15 činí plocha odstraněných starých ekologických zátěží 52 906,62 m2.

Celková plocha odstraněných SEZ dle RoPD je 89 555 m2.Srpen / Září 2015

Dne 8.9.2015 proběhl pravidelný kontrolní den stavby.

CDS

20 Kotelna – byl realizovaný odstřel komína, před finálním zásypem

275a (SO 295) – byly ukončeny stavební úpravy SO 295

276 Předúprava – proběhl finální zásyp

277 Filtrace – před finální úpravou okrajů

278 Chemické hospodářství pevných látek –před finálními úpravami

279 Čerpací stanice a provzdušňování – probíhala demolice základových konstrukcí

281 Katexová stanice – před zásypem

282 Anexová stanice – byla provedena demolice základových konstrukcí objektu

283 Katexové eluáty – byla realizovaná odtěžba zemin a následný finální zásyp

284 Anexové eluáty – před zásypem

288 PUMS – proběhly finální úpravy povrchu

293, 293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – probíhala průběžná demolice částí komunikací

1356 Jímka chemické kanalizace – zbývá finální zásyp

1362 Jímka důlních vod – před zásypem

1467-1469 Sedimentace –zbývají vícepráce (demolice sousedního koridoru)

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před zásypem

1738 Armaturní komora – před zásypem

9999 Sítě technické infrastruktury – probíhala průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn – probíhala odtěžba HS 03

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, kovového materiálu, betonů kontaminovaných RU.

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – probíhala demolice základů

006 Kompresorovna – před zásypem

007 Vstupní rozvodna –proběhnul částečný zásyp

012 Sociální a provozní budova – před finální úpravou terénu

019 Úzkodrážka a sklad – probíhala průběžná demolice kolejí úzkodrážky

021 Zpevněná plocha – probíhala průběžná částečná demolice

030 Vnitrozávodní komunikace –  probíhala průběžná demolice panelových ploch

031 Komunikace k prádelně – před zásypem

034a Rudné plato – probíhala demolice betonových panelů

053 Zpevněné plochy – buňkoviště – před zásypem

054 Kabelový kanál – probíhala průběžná demolice

130 Komunikace k odvalu – probíhala průběžná demolice

135a Autobusová zastávka – plochy – proběhla částečná demolice a zásyp v min.měsících

274 Administrativní budova – probíhaly dočišťovací práce, před finální úpravou terénu

J301 Dešťová a splašková kanalizace - probíhala průběžná demolice

J302 Venkovní osvětlení – probíhal úklid stožárů venkovního osvětlení a dočišťování základů

J305 Betonové zídky a jímky - probíhala průběžná demolice

J306 Sanace horkých skrvrn – probíhaly práce na odstranění HS6 u SO1, zbývá HS v okolí SO 18

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, kovového materiálu, kontaminovaných betonů RU.

 

Probíhal pravidelný radiační monitoring osob, pracovišť, okolí pracovišť a monitoring odstraňovaného materiálu včetně stavebních mechanizmů.

 

Ke konci 08/15 činí plocha odstraněných starých ekologických zátěží 52 906,62 m2.

Celková plocha odstraněných SEZ dle RoPD je 89 555 m2.


 

 

Červenec/ Srpen 2015

Dne 11.8.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu.

CDS

20 Kotelna – dokončena demolice, dokončeny průzkumné vrty, Částečný zásyp recyklátem

276 Předúprava – Základové konstrukce odstraněny, Probíhá zpětný zásyp.

277 Filtrace – Základové konstrukce odstraněny, Probíhá zpětný zásyp.

278 Chemické hospodářství pevných látek – Zpětný zásyp dokončen

279 Čerpací stanice a provzdušňování – Probíhá demolice základových konstrukcí

281 Katexová stanice-provedeno vyklizení objektu, separace materiálu, provedena demolice objektu včetně základových konstrukcí, před zásypem

282 – Anexová stanice – provedena demolice vrchní stavby objektu.

283 – Katexové eluáty – Dokončená demolice objektu, před zásypem

284 Anexové eluáty – provedena demolice železobetonových jímek a armaturní komory, před zásypem

287 Neutralizační stanice Pustý – Dokončeny demolice, provedena odtěží a zpětný zásyp

288 PUMS – dokončena demolice zákl. konstrukcí, probíhá dodatečná odtěží kontaminovaných zemin. Dokončen zpětný zásyp

293  Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – průběžná demolice částí komunikací

1362 Jímka důlních vod – dokončen zpětný zásyp

1467-1469 – dokončen zpětný zásyp

1572 – 1582 – dokončen zpětný zásyp

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před zásypem

1738 Armaturní komora – před zásypem

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, betonů kontaminovaných RU.

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – Vyklizení objektu, demolice zděných a ocelových konstrukcí včetně demontáže těžní věže, Dokončená demolice vrchní stavby a části základů.

002 Strojovna – Demolice vrchní stavby, demolice základových a železobetonových konstrukcí. Dokončení demolice základových konstrukcí – proveden zpětný zásyp

006 Kompresorovna – provedena demolice objektu, technologie a probíhá separace materiálu, demolice základových konstrukcí – před zásypem

007 Vstupní rozvodna – provedena demolice objektu, technologie a probíhá separace materiálu, demolice základových konstrukcí – před zásypem

030 Vnitrozávodní komunikace -  probíhá demolice panelových ploch a komunikací

034a Rudné plato – provedena demolice asfaltových konstrukcí na ploše, probíhá demolice betonových panelů, drcení panelové plochy a odstraňování pískového lože, probíhá odstraňování 2 vrstvy pískového lože pod betonovou vrstvou. Dokončena dodatečná odtěžba svahu a hrázek RP.

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, kontaminovaných betonů RU

 

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.


Ke konci 07/15 činí plocha odstraněných starých ekologických zátěží 49 182,87 m2.

Celková plocha odstraněných SEZ dle RoPD je 89 555 m2.


Červen/Červenec 2015

Dne 14.7.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu.

CDS

20 Kotelna – dokončena demolice, dokončeny průzkumné vrty, před zásypem

276 Předúprava – Probíhá demolice základových konstrukcí

277 Filtrace – Proběhla demolice podlahy v celém rozsahu objektu.

278 Chemické hospodářství pevných látek – dokončeny demolice základových konstrukcí, před zásypem

279 Čerpací stanice a provzdušňování – Probíhá demolice základových konstrukcí

281 Katexová stanice-provedeno vyklizení objektu, separace materiálu, provedena demolice objektu včetně základových konstrukcí, před zásypem

283 – Katexové eluáty – demolice ojetu

284 Anexové eluáty – provedena demolice železobetonových jímek a armaturní komory

287 Neutralizační stanice Pustý – Dokončeny demolice, provedena odtěží a zpětný zásyp

288 PUMS – dokončena demolice zákl. konstrukcí, probíhá dodatečná odtěžba kontaminovaných zemin.

293 Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – průběžná demolice částí komunikací

1362 Jímka důlních vod – před zásypem

1467-1469 – před zásypem

1572 – 1582 – připraveno na zpětný zásyp

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před zásypem

1738 Armaturní komora – před zásypem

ODM I  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, betonů kontaminovaných RU.

AREAL JÁMY Č. 3

001 Šachetní budova – Vyklizení objektu, demolice zděných a ocelových konstrukcí včetně demontáže těžní věže

002 Strojovna – Demolice vrchní stavby, demolice základových a železobetonových konstrukcí. Dokončení demolice základových konstrukcí – připraveno k zásypu

006 Kompresorovna – provedena demolice objektu, technologie a probíhá separace materiálu, demolice základových konstrukcí – před zásypem

007 Vstupní rozvodna – provedena demolice objektu, technologie a probíhá separace materiálu, demolice základových konstrukcí – před zásypem

030 Vnitrozávodní komunikace -  probíhá demolice panelových ploch a komunikací

034a Rudné plato – provedena demolice asfaltových konstrukcí na ploše, probíhá demolice betonových panelů, drcení panelové plochy a odstraňování pískového lože, probíhá odstraňování 2 vrstvy pískového lože pod betonovou vrstvou.

ODM I  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, kontaminovaných betonů RU

 

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.


Ke konci 06/15 činí plocha odstraněných starých ekologických zátěží 41 735,84 m2.

Celková plocha odstraněných SEZ dle RoPD je 89 555 m2.

 


 

 

Květen / Červen 2015

Dne 9.6.2015 proběhl prezenční kontrolní den s prohlídkou probíhajících prací.

CDS

20 Kotelna – byly realizovány průzkumné vrty, před zásypem

275a (SO 295) – probíhaly stavební úpravy objektu trafostanice

276 Předúprava – probíhá demolice základových konstrukcí

277 Filtrace – probíhá demolice základových konstrukcí

278 Chemické hospodářství pevných látek – dokončeny demolice základových konstrukcí, před zásypem

279 Čerpací stanice a provzdušňování – probíhá demolice základových konstrukcí

281 Katexová stanice – byla provedena demolice vrchní části objektu včetně základových konstrukcí, před zásypem

284 Anexové eluáty – byly realizovány průzkumné vrty, byla provedena demolice železobetonových jímek a armaturní komory

287 Neutralizační stanice Pustý – proběhl zpětný zásyp

288 PUMS – byla dokončena demolice zákl. konstrukcí, před zásypem

293, 293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – probíhala průběžná demolice částí komunikací

1356 Jímka chemické kanalizace – před zásypem

1362 Jímka důlních vod – před zásypem

1467-1469 Sedimentace – před zásypem

1530 Armaturní komora – před zásypem

1572 – 1582 Doprovodné objekty NSP – proběhl zpětný zásyp

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – před zásypem

1738 Armaturní komora – před zásypem

9999 Sítě technické infrastruktury – probíhala průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn – probíhala intenzivní odtěžba kontaminovaných zemin na HS 11, 14 – 18 a závoz inertní zeminou na HS 14 - 18

ODM I  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, betonů kontaminovaných RU.

 

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – vyklizení objektu, demolice zděných a ocelových konstrukcí včetně demontáže těžní věže

002 Strojovna – Demolice vrchní stavby, zahájení demolice základových a železobetonových konstrukcí

006 Kompresorovna – byly realizovány průzkumné vrty, probíhala demolice základových konstrukcí, před zásypem

007 Vstupní rozvodna – byly realizovány průzkumné vrty, před zásypem

012 Sociální a provozní budova – probíhaly dokončovací práce, před finální úpravou terénu

030 Vnitrozávodní komunikace – proběhla demolice panelových ploch, před zásypem

034a Rudné plato – probíhala demolice betonových panelů a odstraňování pískového lože

274 Administrativní budova – probíhaly dokončovací práce, před finální úpravou terénu

J302 Venkovní osvětlení – probíhala demolice stožárů venkovního osvětlení

ODM I  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, kontaminovaných betonů RU.

 

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.


Ke konci 05/15 činí plocha odstraněných starých ekologických zátěží 36 192 m2.

Celková plocha odstraněných SEZ dle RoPD je 89 555 m2.


 

Duben / Květen 2015

CDS

20 Kotelna – dokončena demolice zákl. konstrukcí, před úklidem a zásypem

276 Předúprava –byla dokončena demolice vrchní stavby vč. odvozu odpadů

277 Filtrace – byla dokončena demolice technologie, před demolicí zákl. konstrukcí

278 Chemické hospodářství pevných látek – dokončeny demolice základových konstrukcí, před zásypem

279 Čerpací stanice a provzdušňování – byla dokončena demolice vrchní stavby vč. odvozu odpadů

281 Katexová stanice-provedeno vyklizení objektu, separace materiálu

284 Anexové eluáty – provedena demolice železobetonových jímek a armaturní komory

287 Neutralizační stanice Pustý – dokončena demolice, příprava na zpětný zásyp

288 PUMS – dokončena demolice zákl. konstrukcí, úprava terénu, před zásypem

293  Komunikace, zpev.  a opěrné zdi – průběžná demolice částí komunikací

294 Mosty technické infrastruktury – probíhá průběžná demolice základových patek

1347 Jímka pracích vod  - proběhl zásyp objektu recyklátem

1356 Jímka chem. kanalizace – před zásypem

1358 Stáčírna LTO  - proběhl zásyp objektu recyklátem

1362 Jímka důlních vod – proběhla demolice technologie a objektu, před zásypem

1467-1469 – Dokončení demolice včetně základových konstrukcí, před zásypem

1530 Armaturní komora a čerpadla – proveden částečný zpětný zásyp

1572 – 1582 – dokončena demolice jímek, připraveno na zpětný zásyp

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – demolice technologie a objektu, před zásypem

1738 Armaturní komora – demolice technologie včetně objektu, před zásypem

1739 Sklad olejů – proběhl zásyp objektu recyklátem

1741 Usaz. nádrže prádel. vod – proběhl částečný zásyp objektu recyklátem

9999 Sítě tech. infrastruktury – probíhá průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn – odtěžba zemin z HS č.15, odvoz na odkaliště

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, betonů kontaminovaných RU.

 

AREAL JAMY Č. 3

001 Šachetní budova – Vyklizení objektu, připraveno k demolici

002 Strojovna – Demolice vrchní stavby, separace materiálu

003 Kaloriferna – proveden zpětný zásyp

006 Kompresorovna – provedena demolice objektu, technologie a separace materiálu

007 Vstupní rozvodna – provedena demolice objektu, technologie a separace materiálu

012 Soc. provoz. budova A – proběhl odvoz odpadů, zbývají dokončovací práce

019 Úzkodrážka – probíhá průběžná demolice

021 Zpevněná plocha – probíhá průběžná demolice

026 Zpevněná plocha, myčka aut – dokončena demolice objektu, proveden zpětný zásyp

027 Proběhla kompletní demolice objektu – proveden zpětný zásyp

030 Vnitrozávodní komunikace -  probíhá demolice panelových ploch a komunikací

031 Komunikace k prádelně – před zásypem

034a Rudné plato – provedena demolice asfaltových konstrukcí na ploše, probíhá demolice betonových panelů

132 Komunikace-myčka J3 – demolice betonů, proveden zpětný zásyp

135, 135a Autobusová zastávka – probíhá průběžná demolice

274 Administrativní budova – proběhl odvoz odpadů, zbývají dokončovací práce

1531 Chodba k šachetní budově – zásyp recyklátem

J 301 Dešťová a splašk. kanalizace – probíhá průběžná demolice

J 302 Venkovní osvětlení – průběžná demolice

J 305 Betonové zídky a jímky – probíhá průběžná demolice jímek a zídek

J 306 Sanace horkých skvrn – proběhlo odtěžení zemin z HS č. 21

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu, kontaminovaných betonů RU.

 

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.


Březen / Duben 2015

CDS

20 Kotelna – probíhala separace materiálu, úprava železa na transportní rozměry, nakládka a odvoz sutí

40 Předávací stanice CDS – byl dokončený zásyp recyklátem

41 Požární zbrojnice – byl dokončený zásyp recyklátem

276 Předúprava – demolice objektu a vnitřní technologie

277 Filtrace – byla dokončena demolice technologie a vrchní části objektu, zbývá demolice podlah a základových konstrukcí

278 Chemické hospodářství pevných látek – dokončeny demolice základových konstrukcí

279 Čerpací stanice a provzdušňování – demolice opláštění a vnitřní technologie

280 Chemické hospodářství kapalných látek – byl dokončený zásyp recyklátem

287 Neutralizační stanice Pustý – dokončeny demolice, příprava na zpětný zásyp

288 PUMS – dokončena demolice zákl.konstrukcí, úprava terénu, před zásypem

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – průběžná demolice částí komunikací

294 Mosty technické infrastruktury – probíhá průběžná demolice základových patek

1356 Jímka chem.kanalizace – proběhla demolice jímky, před zásypem

1358 Stáčírna LTO – proběhla demolice zákl. konstrukcí, před zásypem

1362 Jímka důlních vod – proběhla demolice technologie a objektu, před zásypem

1467-1469 Sedimentační nádrže – dokončení demolice základových konstrukcí

1530 Armaturní komora a čerpadla – proveden částečný zpětný zásyp

1572 – 1582 Doprovodné objekty – dokončena demolice jímek, před zásypem

1737 Havarijní jímka a sklad kyselin – demolice technologie a objektu, před zásypem

1738 Armaturní komora – demolice technologie včetně objektu, před zásypem

1739 Sklad olejů – před zásypem

1741 Usazov.nádrže prádelenských vod – proběhla demolice zákl.konstrukcí, před zásypem

9999 Sítě techn.infrastruktury – probíhá průběžná demolice

CDS 01 Sanace horkých skvrn –proběhlo pokácení dřevin na HS 14,15,16, 17, 18, 19. Dále proběhlo rozřezání dřeva a předání vlastníkům.

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM II  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných materiálů znečištěných RU na biodegradační plochu na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu.

 

AREAL JAMY Č. 3

003 Kaloriferna – před zásypem

006 Kompresorovna –probíhala separace a odvoz materiálu

007 Vstupní rozvodna – probíhala separace a odvoz materiálu

012 Soc.provozní budova – probíhaly dokončovací práce na zákl. konstrukcích

018 Prádelna – dokončení demolice, proveden zpětný zásyp

019 Úzkodrážka – probíhá průběžná demolice

021 Zpevněná plocha - probíhá průběžná demolice

026 Zpevněná plocha, myčka aut – provedena demolice objektu, probíhá demolice ŽLB jímek

027 Pomocná myčka aut - proběhla kompletní demolice objektu, před zásypem

030 Vnitrozávodní komunikace -  probíhá průběžná demolice

031 Komunikace k prádelně – proběhla demolice zákl.konstrukcí, před zásypem

034a Rudné plato – provedena demolice asfaltových konstrukcí na ploše, probíhá demolice betonových panelů

038 Sklad 1 – proběhl zpětný zásyp

039 Sklad 2 – proběhl zpětný zásyp

042 Odstavné místo pro vozy- proběhl zpětný zásyp

053 Zpevněné plochy  – probíhá průběžná demolice

054 Kabelový kanál – probíhá průběžná demolice

132 Komunikace-myčka J3 – proběhla demolice asfaltových vrstev

135a Plochy na BUS zastávce  – probíhá průběžná demolice

274 Adm.budova CDS – probíhaly dokončovací práce na zákl. konstrukcích

1521 Oceloplechový sklad – před zásypem

1531 Chodba k šachet.budově – před zásypem

J301 Dešťová a splašková kanalizace – probíhá průběžná demolice

J302 Venkovní osvětlení – probíhá průběžná demolice

J305 Betonové zídky a jímky – probíhá průběžná demolice

J306 Sanace horkých skvrn – proběhlo odtěžení zemin z HS č.21ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM II  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných materiálů znečištěných RU na biodegradační plochu na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

Kromě průběžného drcení betonů z nekontaminovaných objektů na mezideponii nekontaminovaného materiálu (bylo nadrceno 75 tis.t) probíhalo i drcení kontaminovaných betonů na mezideponii kontaminovaného materiálu (na 34) a jejich následný odvoz na odkaliště DIAMO, s.p. (zatím bylo odvezeno celkem 17 951 t).

 

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.


Únor / Březen 2015

Dne 10.3.2015 proběhl 9. kontrolní den stavby.

CDS

20 Kotelna – probíhala separace materiálu, úprava železa na transportní rozměry, nakládka a odvoz sutí

40 Předávací stanice CDS – probíhaly závěrečné úpravy terénu, před zásypem recyklátem

41 Požární zbrojnice – probíhaly závěrečné úpravy terénu, před zásypem recyklátem

273 Automatická tlaková stanice – byl proveden zpětný zásyp

275 Dílna údržby – byl proveden zpětný zásyp

276 Předúprava – zahájení demolice opláštění a vnitřní technologie objektu

277 Filtrace – byla dokončena demolice technologie a vrchní části objektu, zbývá demolice podlah a základových konstrukcí

278 Chemické hospodářství pevných látek – proběhla demolice základových konstrukcí

279 Čerpací stanice a provzdušňování – bylo provedeno vyklizení objektu a částečná demolice opláštění a vnitřní technologie

280 Chemické hospodářství kapalných látek – byla dokončena demolice objektu, před zásypem recyklátem

285 Čerpací stanice u jámy č. 3 – byl proveden zpětný zásyp

287 Neutralizační stanice Pustý – byl proveden částečný zpětný zásyp

288 PUMS – byla dokončena demolice zákl. konstrukcí

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – byly dokončeny demolice opěrných zdí u SO 17

294 Mosty technické infrastruktury – probíhá průběžná demolice základových patek

818 - 822 - proběhlo navážení inertního materiálu na mezideponii inert. materiálu

1467-1469 – probíhá demolice základových konstrukcí

1530 Armaturní komora a čerpadla – proběhla demolice objektu vč. návrtů zákl. konstrukcí

1572 – 1582 – objekt je připravený na zpětný zásyp

CDS 01 Sanace horkých skvrn – proběhlo odtěžení horkých skvrn č. 12, 13

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM II  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných materiálů znečištěných RU na biodegradační plochu na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu.

AREAL JAMY Č. 3

003 Kaloriferna – bylo provedeno vyklizení objektu, následná demolice objektu a technologie a bourání základových konstrukcí

006 Kompresorovna – byla provedena demolice vrchní části objektu a technologie a probíhá separace materiálu

007 Vstupní rozvodna – byla provedena demolice vrchní části objektu, technologie a probíhá separace materiálu

012 Sociální a provozní budova – bylo dokončeno vydrcování betonových panelů

018 Prádelna – před zpětným zásypem

026 Zpevněná plocha, myčka aut – byla provedena demolice objektu, probíhá demolice základových konstrukcí

027 Probíhá demolice technologie

031 Komunikace k prádelně – byla provedena demolice asfaltových vrstev a panelů, před zpětným zásypem

034a Rudné plato – byla provedena skrývka asfaltových konstrukcí a panelů

042 Odstavné místo pro vozy - byla provedena demolice technologie, objektu a základ. konstrukcí, před zpětným zásypem

050 Mycí rampa – byla provedena kompletní demolice a zpětný zásyp

057 Chladící věž SAV – byla provedena kompletní demolice a zpětný zásyp

274 Administrativní budova CDS – bylo dokončeno vydrcování panelů

1521 Oceloplechový sklad – byla provedena demolice podlahy a základových konstrukcí, před zpětným zásypem

1531 Chodba k šachetní budově – před zpětným zásypem

J 305 Betonové zídky a jímky – probíhá průběžná demolice jímek a zídek

J 306 Sanace horkých skvrn – probíhá kácení náletových dřevin v prostoru všech vytyčených horkých skvrn

ODM I   Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných odpadů na odkaliště

ODM II  Odstranění materiálů – probíhal odvoz kontaminovaných materiálů znečištěných RU na biodegradační plochu na odkaliště

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

Probíhá periodický monitoring přírodních vod, který neprokázal ovlivnění podzemní a povrchové vody probíhajícími sanačními pracemi.

 


Leden / Únor 2015

Dne 10.2.2015 proběhl 8. kontrolní den stavby.

CDS

20 Kotelna – probíhá demolice objektu, separace materiálu, úprava železa na transportní rozměry bouracích prací.

40 Předávací stanice CDS – dokončená demolice objektu, před zásypem

41 Požární zbrojnice – dokončená demolice objektu, před zásypem

273 Automatická tlaková stanice – Dokončená demolice, před zásypem

275 Dílna údržby – dokončená demolice, provedeny zpětné zásypy

277 Filtrace – probíhá demolice technologie

278 Chemické hospodářství pevných látek – Probíhá demolice základových konstrukcí

280 Chemické hospodářství kapalných látek – Probíhá demolice základových konstrukcí

285 Čerpací stanice u jámy č. 3 – Probíhají zásypy objektu.

287 Neutralizační stanice Pustý – Proběhla demolice základů, před zásypem

288 PUMS – dokončena demolice objektu, zahájení demolice zákl.konstrukcí

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – Probíhá demolice opěrných zdí u SO 17

294 Mosty technické infrastruktury – Probíhá demolice základových patek

818 - 822 - Zřízena mezideponie a probíhá navážení inertního materiálu

1467-1469 – Připraveno k demolici, odtěžení kontaminované zeminy ve svahu u dorrů

1572 – 1582 – dokončena demolice jímek, připraveno na zpětný zásyp

CDS 01 Sanace horkých skvrn – provedeno vytyčení části horkých skvrn, odebrán směsný vzorek zemin, zahájení odtěžby zemin z HS č.01.

 

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

AREAL JAMY Č. 3

006 Kompresorovna – provedeno vyklizení objektu, připraveno k demolici

007 Vstupní rozvodna – provedeno vyklizení objektu, připraveno k demolici

012 Sociální a provozní budova – vydrcování betonových panelů

013 Šatny a umývárny – dokončena demolice včetně zpětného zásypu

018 Prádelna – dokončení demolice, před zpětným zásypem

023 Administrativní budova – provedení zpětného zásypu

038 Sklad 1 – proveden zpětný zásyp

050 Mycí rampa – provedena kompletní demolice, před zpětným zásypem

057 Chladící věž SAV – provedena kompletní demolice, před zásypem

130 Komunikace k odvalu – demolice asfaltových konstrukcí, odvoz asfaltů na skládku

274 Administrativní budova CDS -. Probíhá vydrcování panelů

1521 Oceloplechový sklad - bylo provedena demontáž technologie. Objekt připraven k demolici.

1531 Chodba k šachetní budově – demolice objektu, připraveno k zpětnému zásypu

J 305 Betonové zídky a jímky – proveden radiační doprůzkum, probíhá demolice jímek a zídek

J 306 Sanace horkých skvrn – zahájení kácení náletových dřevin v prostoru vytyčených horkých skvrn, proveden odběr směsných vzorků zemin z HS

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

Průběžně probíhá kácení stromu a štěpkování. Probíhá drcení stavební sutí.

Sanační geologické práce: Výsledky monitoringu ve IV. Q 2014 včetně radiačního monitoringu jsou shrnuty v etapové zprávě zpracované společností AQUATEST a.s. v lednu t.r. Monitoring přírodních vod neprokázal ve sledovaných ukazatelích (stopové prvky včetně uranu, ropné uhlovodíky, aktivita 226Ra) ovlivnění podzemní a povrchové vody sanačními pracemi.

Radiační monitoring neprokázal překročení vyšetřovací úrovně radiace (osoby, pracoviště a okolí pracovišť, přepravní trasa).

V průběhu ledna a v únoru bylo provedeno dle požadavku zhotovitele vytýčení vybraných horkých skvrn pro účely odstranění náletových dřevin, realizaci doprůzkumu a těžby kontaminovaných zemin. V prostoru pod základy odstraněných objektů č. 13, 1531 a č. 287 proběhnul sanační monitoring (měření dávkového příkonu gama záření). Cílového limitu sanace bylo dosaženo u objektu č. 13 a č. 1531. V prostoru obj. 287 (NSP, neutralizační stanice KZR) nebylo cílového limitu dosaženo.

 


Prosinec 2014 / Leden 2015

CDS

17 Uhelna – probíhá demolice základových konstrukcí. Probíhají úklidové práce

20 Kotelna a komín – proběhlo vyklizení objektu a probíhá demolice

40 Předávací stanice CDS – odstraněna horní stavba. Probíhá demolice základových konstrukcí

41 Požární zbrojnice – odstraněna horní stavba

273 Automatická tlaková stanice – proběhla demolice základových konstrukcí.

275 Dílna údržby – Probíhá demolice základových konstrukcí

277 Filtrace – proběhlo odstranění azbestů a probíhá odstranění horní stavby

278 Chemické hospodářství pevných látek – proběhlo odstranění horní stavby, proběhla demolice základů

279 Čerpací stanice a provzdušňování Připraveno k demolici

280 Chemické hospodářství kapalných látek  proběhlo odstranění horní stavby

285 Čerpací stanice u jámy č. 3 probíhá demolice základů

286 Stará čerpací stanice – proběhl zásyp, ukončeno

287 Neutralizační stanice Pustý – proběhlo odstranění horní stavby, proběhla demolice základů

288 PUMS – probíhá řezání technologie

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – částečně bylo provedeno odstranění živičného krytu. Probíhá demolice objektu.

294 Mosty technické infrastruktury – částečně byla provedena demolice včetně úpravy a přemístění. Probíhá demolice

818 – 822 Zřízena mezideponie inertního materiálu, probíhá návoz inertního materiálu

1358 – Stáčírna LTO – probíhá odstraňování vrchní stavby

1467-1469 – proběhlo odčerpání provozních kapalin

1572 –1582 proběhla demolice jímek

1739 Sklad olejů –proběhla demolice základů. Před zásypem

ODM IV odstranění materiálu –probíhal odvoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a kovového materiálu

9999 Sítě technické infrastruktury – částečně proběhla demontáž potrubí.

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

AREAL JAMY Č. 3

004 Lampovna - probíhá zásyp

005 Havarijní zařízení - probíhá zásyp

012 Sociální a provozní budova - probíhá demolice základů

013 Šatny umývárny - proběhlo odstranění vrchní stavby, probíhá demolice základů

018 Prádelna - proběhlo odstranění vrchní stavby

019 Úzkodrážka - probíhá odstraňování kolejí

021 Zpevněná plocha -  probíhá demolice

023 Administrativní budova - proběhlo odstranění základů

030 - Vnitrozávodní komunikace - probíhá demolice

038 Sklad 1 - proběhlo odstranění základů

039 Sklad 2 - proběhlo odstranění základů

048 Topné rozvody - proběhlo odstranění rozvodů

053 Zpevněná plocha – buňkoviště - probíhá demolice základů

135 Autobusová zastávka CDS - probíhá průběžně demolice

274 Administrativní budova CDS - probíhá demolice základů

1749 Bývalá trafostanice - proběhla demolice základů, před zásypem

J302 Venkovní osvětlení - probíhá demolice

J305 Betonové zídky a jímky - probíhá demolice

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

Průběžně probíhá kacení stromu a štěpkování. Probíhá drcení stavební sutí.

Geologické, sanační práce – byla provedená reaktivace vrtů a probíhal monitoring osob a pracovišť, monitoring podzemních a povrchových vod.

 

Výsledky geologických prací shrnuty v kvartální zprávě.


Listopad / Prosinec 2014

Dne 9. 12. 2014 proběhl prezenční kontrolní den s prohlídkou probíhajících prací

CDS

17 Uhelna – bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků a v současnosti probíhá demolice objektu.

37 Nákladní vrátnice a váha – byla provedena kompletní demolice, zbývají zásypy.

40 Předávací stanice CDS – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Probíhá demolice objektu.

41 Požární zbrojnice – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie.

273 Automatická tlaková stanice – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

275 Dílna údržby – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

278 Chemické hospodářství pevných látek – Připraveno k demolici.

280 Chemické hospodářství kapalných látek – Probíhá demolice.

285 Čerpací stanice u jámy č. 3 - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků. Probíhá demolice objektu.

286 Stará čerpací stanice – Proběhla demolice objektu.

287 Neutralizační stanice Pustý – Probíhá řezání konstrukcí

288 PUMS – probíhá demolice objektu

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – částečně bylo provedeno odstranění živičného krytu. Probíhá demolice objektu.

294 Mosty technické infrastruktury – částečně byla provedena demolice včetně úpravy a přemístění.

818 Kalové pole ČOV – kompletně byla provedena demontáž a demolice včetně úpravy a přemístění. Probíhá zásyp a úprava povrchu

820 Čistírna splaškových vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Proběhla demolice objektu a v současnosti probíhá zpětný zásyp a úprava povrchu.

821 Čistírna dešťových vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Proběhla demolice objektu a probíhá zpětný zásyp.

822 Čistírna zaolejovaných vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Proběhla demolice objektu a v současnosti se pracuje na zpětném zásypu a úpravě terénu.

1467-1469 – Připraveno k demolici

9999 Sítě technické infrastruktury – částečně proběhla demontáž potrubí.

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

AREAL JAMY Č. 3

004 Lampovna - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

005 Havarijní zařízení - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu, probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

008 Volná skládka materiálu – proběhlo drcení stavební sutí včetně přemístění.

009 Dílna a sklad - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu včetně drcení stavební sutí. Probíhá zpětný zásyp a úprava terénu.

011 Dílny - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu s částečným drcením stavební sutí. Probíhá zásyp a úprava terénu.

012 Sociální a provozní budova - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

014 Výměníková stanice - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu.

015 Rehabilitace řidičů - probíhá demolice objektu včetně přemístění.

016 Provozní dispečink - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí. Probíhá zpětný zásyp a úprava terénu.

019 Úzkodrážka - byla provedena demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků. Dále byla provedena demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním a drcení stavební sutí s přemístěním.

021 Zpevněná plocha -  proběhlo drcení stavební sutí včetně přemístění.

023 Administrativní budova - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

025 Skladovací hala - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí. Proběhl zásyp objektu.

028 Sklad olejů - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Zároveň proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

029 Sklad technických plynů - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.  Proběhl zásyp objektu.

038 Sklad 1 - probíhá demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

039 Sklad 2 - probíhá demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

048 Topné rozvody - byla provedena demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Probíhá demolice objektu.

053 Zpevněná plocha – buňkoviště. Bylo provedeno odstranění podkladních vrstev z kameniva včetně přesunu.

070 Jeřábová dráha - proběhla demolice včetně přemístění a drcení stavební sutí.

274 Administrativní budova CDS - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně přemístění. Probíhá demolice objektu.

1521 Oceloplechový sklad - bylo provedena demontáž technologie. Objekt připraven demolici.

1746 Automatická filtrace a kompenzace - byla provedeno přemístění strojního vybavení a zámečnických výrobku. Proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutě. Probíhá zásyp a úprava terénu.

J303 Přemístěná vrátnice -  bylo provedeno kompletní vyklizení objektu, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně přemístění. Zároveň proběhla demolice včetně přemístění a drcení stavební sutí.

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

U objektů 275, 005, 009,011 byla provedena separátní odtěžba betonů podlah s kontaminací ropnými uhlovodíky.

 

Průběžně probíhá kacení stromu a štěpkování. Probíhá drcení stavební sutí.

Geologické, sanační práce – byla provedená reaktivace vrtů a probíhal monitoring osob a pracovišť, monitoring podzemních a povrchových vod.

 

Výsledky geologických prací shrnuty v kvartální zprávě. Průběh sanačních geologických prací byl stručně prezentován na prezentačním KD (prezentace - RNDr. Jezerský).


Říjen / Listopad 2014

Dne 11. 11. 2014 proběhl 5. kontrolní den stavby.

Dne 9. 12. 2014 proběhne Prezenční kontrolní den.

CDS

17 Uhelna – bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků.

37 Nákladní vrátnice a váha – byla provedena kompletní demolice, zbývají jenom zásypy.

40 Předávací stanice CDS – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii.

41 Požární zbrojnice – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie.

273 Automatická tlaková stanice – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

275 Dílna údržby – bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

285 Čerpací stanice u jámy č. 3 - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků.

293a Komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi – částečně bylo provedeno odstranění živičného krytu.

294 Mosty technické infrastruktury – částečně byla provedena demolice včetně úpravy a přemístění.

818 Kalové pole ČOV – kompletně byla provedena demontáž a demolice včetně úpravy a přemístění.

820 Čistírna splaškových vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění.

821 Čistírna dešťových vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění.

822 Čistírna zaolejovaných vod - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění.

1572 – 1582 Doprovodné objekty NsP - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu.

9999 Sítě technické infrastruktury – částečně proběhla demontáž potrubí.

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

AREAL JAMY Č. 3

004 Lampovna - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

005 Havarijní zařízení - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu.

008 Volná skládka materiálu – proběhlo drcení stavební sutí včetně přemístění.

009 Dílna a sklad - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

011 Dílny - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a demolice objektu s částečným drcením stavební sutí.

012 Sociální a provozní budova - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

014 Výměníková stanice - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu.

015 Rehabilitace řidičů - probíhá demolice objektu včetně přemístění.

016 Provozní dispečink - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

019 Úzkodrážka - byla provedena demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků. Dále byla provedena demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním a drcení stavební sutí s přemístěním.

021 Zpevněná plocha -  proběhlo drcení stavební sutí včetně přemístění.

023 Administrativní budova - bylo provedeno přemístění zařizovacích předmětů, vyplní otvorů a vnitřního vybaveni na mezideponii. Zároveň proběhla demontáž technologie a probíhá demolice objektu včetně drcení stavební sutí.

025 Skladovací hala - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

028 Sklad olejů - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění. Zároveň proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

029 Sklad technických plynů - proběhla demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

038 Sklad 1 - probíhá demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

039 Sklad 2 - probíhá demolice objektu včetně přemístění a drcení stavební sutí.

048 Topné rozvody - byla provedena demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků včetně úpravy a přemístění.

053 Zpevněná plocha – buňkoviště. Bylo provedeno odstranění podkladních vrstev z kameniva včetně přesunu.

070 Jeřábová dráha - proběhla demolice včetně přemístění a drcení stavební sutí.

135 Autobusová zastávka CDS -  proběhla demolice základových konstrukcí objektu včetně přemístění technologie.

135a Autobusová zastávka CDS, plochy – částečně proběhlo odstranění živičného krytu a drcení s přemístěním.

274 Administrativní budova CDS - bylo provedeno kompletní vyklizení budovy, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně přemístění.

1521 Oceloplechový sklad - bylo provedena demontáž technologie.

1746 Automatická filtrace a kompenzace - byla provedeno přemístění strojního vybavení a zámečnických výrobku.

J303 Přemístěná vrátnice -  bylo provedeno kompletní vyklizení objektu, demontáž technologie a zámečnických výrobků včetně přemístění. Zároveň proběhla demolice včetně přemístění a drcení stavební sutí.

ODM IV Odstranění materiálů – probíhal odvoz komunálního odpadů, nebezpečného odpadů a kovového materiálů.

 

Průběžně probíhá kacení stromu a štěpkování. Probíhá drcení stavební sutí.

Geologické, sanační práce – byla provedená reaktivace vrtů a probíhal monitoring osob a pracovišť, monitoring podzemních a povrchových vod.

Výsledky geologických prací budou shrnuty v kvartální zprávě, která bude prezentovaná na KD.


Září / Říjen 2014

Dne 14. 10. 2014 proběhl 4. kontrolní den stavby.

Byly dokončeny práce na výstavbě buňkoviště, včetně elektro, vodovodní přípojky a jímky na odpadní vody. Byly připraveny elektro rozvody na napojení mlžných děl.

Byly instalovány terénní váhy.

CDS

40 Předávací stanice CDS – demontáž PSV.

41 Požární zbrojnice – demontáž PSV.

273 Automatická tlaková stanice – demontáž PSV .

ODM IV Odstranění materiálů – odvoz komunálního odpadů.

AREÁL JÁMY Č. 3

008 Volná skládka materiálu – byla provedena demontáž PSV a demolice základových konstrukcí a konstrukcí objektů z železobetonu těžkou mechanizací.

015 Rehabilitace řidičů -  byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

016 Provozní dispečink - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

019 Úzkodrážka - byla provedena demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků. Dále byla provedena demolice konstrukcí objektů z železobetonu postupným rozebíráním. (90%)

021 Zpevněná plocha -  bylo provedeno odstranění zpevněných ploch a komunikací - živičný kryt tl. 0,1 m.  Dále bylo provedeno odstranění podkladních vrstev z kameniva v tl. 0,5 m.

025 Skladovací hala - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

029 Sklad technických plynů - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

038 Sklad 1 - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

039 Sklad 2 - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

1746 Automatická filtrace a kompenzace - byla provedena demontáž PSV a demontáž technologie, strojního vybavení a zámečnických výrobků.

ODM IV Odstranění materiálů – odvoz komunálního odpadů.

Průběžně probíhá kacení stromu a štěpkování.

Geologické práce – byla provedená rekognoskace lokality a reaktivace vrtů.

Výsledky geologických prací budou shrnuty v kvartální zprávě, která bude zpracována ke konci 10/14.

 

Září 2014

Dne 4. 9. 2014 bylo předáno staveniště zhotoviteli.

Dne 9. 9. 2014 proběhl 3. kontrolní den stavby.

SÚJB vydal rozhodnutí o povolení vyřazování pracoviště III. kategorie Důl Hamr I – Jáma č.3 a areál CDS.

Zhotovitel zahájil práce dle smlouvy o dílo.

Srpen 2014

Dne 12. 8. 2014 proběhl 2. kontrolní den stavby.

Zhotovitel dokončil práce na přípravě realizační dokumentace stavby.
MŽP vydalo souhlasné stanovisko k dodavatelské dokumentaci pro provedení sanace „Důl Hamr I – areál Jáma č. 3 a areál CDS“.

Červenec 2014

Dne 8. 7. 2014 proběhl první kontrolní den stavby.

Zhotovitel prováděl práce na přípravě realizační dokumentace stavby.
Probíhají výrobní výbory na zpracováním realizační dokumentace stavby.

Červen 2014

Proběhla úvodní jednání.
Zhotovitel zahájil práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Květen 2014

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stalo sdružení "Společnost Stráž pod Ralskem – CDS" (Energie – stavební a báňská a.s., OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., Hochtief CZ a.s.)
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne  22. 5. 2014

 

 


Aktualizováno Středa, 17 Leden 2018 12:50