DIAMO - Stráž pod Ralskem

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

O projektu

Email Tisk PDF

logo OPZP


 

Předmět projektu

Předmětem projektu je provedení nápravných opatření v areálech Centrální dekontaminační stanice a Dolu Hamru I - Jáma č.3. Areál CDS zaujímá plochu cca 11 ha, areál Dolu Hamru I - Jáma č.3 cca 22,3 ha.

Koncepce nápravných opatření pro oba areály vychází z doporučení a návrhů v analýze rizik zpracované v lednu 2010 a ve studii proveditelnosti zpracované v červenci 2010.

S ohledem na zjištění zdravotních a ekologických rizik vyplývajících z existující kontaminace stavebních objektů a nesaturované zóny radionuklidy a lokálně i ropnými uhlovodíky, byla analýzou rizik doporučena odborná demolice a odstranění objektů se zjištěnou kontaminací a vymístění kontaminovaných zemin. V místech, kde při současném ani budoucím využití území nedojde k intenzivnějšímu pohybu obyvatel, bylo navrženo zakrytí zemin kontaminovaných radionuklidy stínící vrstvou.

Studie proveditelnosti doporučila z několika řešených variant variantu optimální, která zahrnuje demolici kontaminovaných objektů, sanaci nesaturované zóny kontaminované radionuklidy v závislosti na způsobu využití území – odstraněním, překrytím nebo výměnou kontaminovaných zemin a sanaci nesaturované zóny lokálně kontaminované ropnými látkami - odtěžbou. Varianta optimální bude realizována.

 

Cíl projektu

Cílem projektu – provedení nápravných opatření na předmětné lokalitě povrchového areálu po hlubinné těžbě uranu je omezit ozáření osob vystavených působení ionizujícího záření pocházejícího z objektů a materiálů kontaminovaných radionuklidy na úroveň přijatelnou z hlediska limitů stanovených pro ozáření obecně platnými právními předpisy na úseku radiační ochrany.

Cílem nápravných opatření je také odstranění materiálů a zemin nadlimitně kontaminovaných ropnými uhlovodíky jako potenciálního zdroje ekologických rizik.

Koncepce nápravných opatření vychází z principu úplného odstranění kontaminovaných stavebních objektů a sanace kontaminovaných zemin v rozsahu, který odpovídá budoucímu způsobu využití území a který zajistí požadovanou eliminaci zdravotních a ekologických rizik.

 

Místo realizace projektu:

Kraj (NUTS III): Liberecký kraj

Okres (NUTS IV): Česká Lípa

Obec: Stráž pod Ralskem

Katastrální území: Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem

 

Centrální dekontaminační stanice (CDS):

Situace širšího okolí areálu

Situace v katastrální mapě

Situace cílového stavu

 

Důl Hamru I - Jáma č. 3

Situace širšího okolí areálu

Situace v katastrální mapě

Situace cílového stavu


Aktualizováno Pátek, 26 Únor 2016 13:38